sintofarm-sintosept-informatii-tehnice

Sintosept® – informații tehnice*

∗ Conform “FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE Conform Regulamentul (CE) nr. 1907/ 2006 al Parlamentului European modificat prin Regulamentul (CE) nr. 830/2015) SINTOSEPT® SOLUŢIE DEZINFECTANTĂ PENTRU SUPRAFEŢE”.

Utilizare indicată sau recomandată a substanţei sau a amestecului:

Sintosept soluție dezinfectantă pentru suprafețe este o soluție hidroalcoolică pe bază de alcool izopropilic și peroxid de hidrogen. Este recomandată pentru dezinfectarea piscinelor, acvariilor sau sistemelor de climatizare. De asemenea, poate fi folosită pentru dezinfectarea și igienizarea suprafețelor, recipientelor, conductelor folosite pentru transportul apei sau hranei. Recomandarea este valabilă atât în domeniul industrial cât și pentru uz casnic.

Clasificarea substanței sau a amestecului:

În conformitate cu Regulamentul nr. 1272/2008/CE:

 • Lichide inflamabile (Categoria 2) H225
 • Iritarea ochilor (Categoria 2) H319
 • Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere (Categoria 3) Sistem nervos central H336
 • Toxicitate acută, Categoria 4, Oral(ă) H302

Elemente de etichetare:

Fraze de pericol:

 1. H225 lichid inflamabil
 2. H319 lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor
 3. H336 poate provoca somnolență sau amețeală

Fraze de precauție:

 1. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
 2. P101 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 3. P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
 4. P233 Păstrați recipientul închis etanș.
 5. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
 6. P370+P378 ÎN CAZ DE INCENDIU: folosiți un agent de stingere a incendiilor adecvat pentru lichide inflamabile cum ar fi pulbere chimică uscată sau dioxid de carbon pentru a îl stinge.
 7. P501 Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale.

Măsuri de prim-ajutor:

Inhalare: Scoateți persoana la aer curat. Dacă nu vă simțiți bine solicitați imediat asistență medicală.

Contactul cu pielea: Spălați imediat cu apă și săpun. Înlăturați îmbrăcămintea contaminată și spălați înainte de reutilizare. Dacă apar semne/simptome solicitați asistență medicală.

Contactul cu ochii: Spălați imediat cu multă apă. Înlăturați lentilele de contact dacă se poate. Continuați clătirea. A se solicita asistență medicală.

În caz de înghițire: Clătiți gura. Dacă vă simtiți rău, solicitați asistență medicală.

Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute cât şi întârziate:

Dacă a fost înghițită o cantitate mai mare de produs, sunați imediat la un CENTRU TOXICLOGIC sau un medic.

Simptome și efecte: ameţeli, inconştienţă, diaree, ameţeală, vărsături, dureri de cap, convulsii, convulsii musculare, insomnie, şoc, iritaţie şi coroziune, conjunctivite, risc de leziuni oculare grave.

Recomandări destinate pompierilor:

Apa nu este utilizată efectiv la stingerea incendiului, însă trebuie utilizată la stropirea containerelor pentru a răci suprafața acestora și a preveni distrugerea lor prin explozie. Purtaţi uniforme de protecţie integrale, inclusiv cască, aparat de respirat cu presiune pozitivă sau presiune variabilă, geacă şi pantaloni pentru pompieri, benzi în jurul braţelor, taliei şi picioarelor, mască pentru faţă şi acoperământ de protecţie pentru zonele expuse ale capului. Se va avea grijă ca apa folosită la stingerea incendiilor să nu contamineze apa de suprafaţă sau pânza de apă freatică.

Depozitarea în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:

Se va păstra în recipientele originale, bine închise. Se va depozita în zone uscate protejate de influenţele meteorologice şi se va feri de disperia în mediul înconjurător şi de accesul persoanelor neautorizate. Nu se va păstra la lumina directă a soarelui şi împreună cu alte materiale inflamabile. Se va depozita separat de alimente, băuturi, furaje, acizi şi substanţe de curăţare acide sau preparate pentru spălat. Temperatura de depozitare: sub 25°C.

Ești interesat să comercializezi produsele Sintofarm? Dă click AICI pentru a intra în contact cu echipa noastră. Poți deveni partener Sintofarm chiar acum!

Ar putea să-ți placă